Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Koszty uzyskania przychodu – najważniejsze informacje

Podatnicy, którzy z urzędem skarbowym rozliczają się za pomocą zasad ogólnych lub podatku liniowego, mogą skorzystać z pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie wydatki mogą być kosztem podatkowym.

Koszty uzyskania przychodu – definicja 

Podstawową definicję kosztów uzyskania przychodów znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust.1 wiadomo, że do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy przede wszystkim wydatki, które poniesiono w związku z osiągnięciem przychodów bądź zabezpieczeniem albo zachowaniem ich źródła. 

Warto dodać, że w kosztach podatkowych obligatoryjnie nie mogą znaleźć się wydatki, które wymieniono w art. 23 ustawy, czyli w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Są to m.in.: 

  • odpisy związane z zużyciem samochodu osobowego, 
  • wydatki przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów, 
  • wszelkiego rodzaju odsetki z tytułu nieterminowej spłaty zobowiązań zarówno podatkowych, jak i budżetowych, 
  • wydatki na reprezentację. 

Niezbędna dokumentacja kosztów uzyskania przychodów 

To, w jaki sposób należy udokumentować koszty uzyskania przychodów – https://kapitalni.org/pl/artykuly/koszty-uzyskania-przychodu-co-to-jest-i-jak-je-liczyc,73,548, ściśle określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie ze znajdującymi się tam przepisami, dokumentami, które mogą udowadniać, poniesie wydatków firmowych, są m.in.: 

  • faktury VAT (VAT RR, VAT MP), 
  • dokumenty celne, 
  • rachunki, 
  • faktury korygujące i noty korygujące, 
  • dowody opłat pocztowych i bankowych. 

Niezwykle ważne jest to, aby wszystkie dokumenty, które są podstawą do zapisu kosztów uzyskania przychodów, były przygotowane w języku polskim w sposób pełny i dla wszystkich zrozumiały. Pamiętajmy także o tym, że waluta w powyższych dokumentach może być inna niż polska, jednak należy ją przeliczyć na złotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Koszty uzyskania przychodu w 2020 roku 

Wysokość powyższych kosztów reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto zauważyć, że 1 października 2019 w życie weszły nowe zmiany dotyczące limitów poszczególnych kosztów pracowniczych. W związku z tym w 2020 roku podatników obowiązują podniesione limity zwrotu za koszty, jakie ponosi pracownik: 

nie więcej niż 3000 zł – w sytuacji uzyskiwania przychodów z jednego stosunku służbowego, 

łącznie nie więcej niż 4500 zł – przychody z kilku umów, 

nie więcej niż 3600 zł – gdy miejsce stałego bądź czasowego zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy, 

łącznie nie więcej niż 5400 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z kilku tytułów, a jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której pracuje.