Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Co warto wiedzieć o urlopie okolicznościowym?

Pracownicy na etacie mają prawo do urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni), ale także do urlopu przysługującego w szczególnych okolicznościach życiowych. Urlop okolicznościowy to 1 lub 2 dni zwolnienia ze świadczenia pracy, który wykorzystuje się w ustalonych prawem sytuacjach. 

Jak działa urlop okolicznościowy?

Zagadnienia związane z urlopem okolicznościowym nie są regulowane przez Kodeks Pracy, ale przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku. Można w nim znaleźć informacje dotyczące sposobów usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności życiowych i rodzinnych. Zalicza się do nich: śluby, urodzenia dziecka, sprawowanie opieki nad nim, a także śmierć najbliższych osób. Z powodu takich ważnych wydarzeń można dostać odpowiednio jeden albo dwa dni zwolnienia z wykonywania pracy. To, kiedy wykorzysta się dni wolne jest dowolne – nie musi być to dokładnie w dniu danego zdarzenia. Przysługujące pracownikowi dwa dni wolnego nie muszą być wykorzystane łącznie.

Czy za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie?

Odpowiedź brzmi – tak. Za ten rodzaj urlopu wynagrodzenia jest liczone tak samo, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Aby obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, najpierw ustala się stawkę wynagrodzenia za ten urlop ze stałych składników wynagrodzenia.  Później natomiast ustala się kwotę wynagrodzenia za urlop okolicznościowy ze zmiennych składników miesiąca, w którym pracownik korzystał z urlopu okolicznościowego. Trzeba jednak mieć na uwadze jeden wyjątek. Kiedy bowiem zdarzenie uprawniające do uzyskania urlopu okolicznościowego nastąpi w trakcie urlopu wypoczynkowego, to wtedy pracownikowi nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Nie może on także wystąpić do swojego pracodawcy o przedłużenie urlopu za ten okres. Pracownikowi, który nie wykorzystał w trakcie roku „okolicznościowych” dni wolnych, nie przysługuje z tego tytułu ekwiwalent finansowy.