Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Urlop wychowawczy – baza wiedzy

Pracujący rodzic, który planuje spędzić z dzieckiem więcej czasu, może zdecydować się na urlop wychowawczy, który trwa 36 miesięcy, aż do momentu, gdy dziecko ukończy szósty rok życia.

Taki urlop jest urlopem dobrowolnym i wynika z woli rodziców, matki lub ojca dziecka.

Rodzice mają prawo rozdysponować okresem urlopu, w zależności od potrzeb i podzielić go na 5 części lub przebywać na nim wspólnie.

Urlopu wychowawczego udziela się wyłącznie na wniosek pracownika i składa na piśmie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed pójściem na urlop.

Bezrobotni, na umowach cywilnoprawnych lub ubezpieczeni w KRUS, nie kwalifikują się do takiego urlopu.

Jakie prawa mają rodzice na urlopie wychowawczym?

Podczas urlopu, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, ani zasiłek.

Urlop jest bezpłatny. Podlegamy ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu. Cały okres pobytu na takim urlopie wlicza się nam do stażu, który uprawnia do emerytury, a ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do korzystania z przychodni, lekarzy i publicznej służby zdrowia.

Niestety, nie będziemy mieć praw do ubezpieczenia wypadkowego lub chorobowego. W przypadku choroby lub wypadku nie otrzymamy też zasiłku chorobowego. Nie zyskujemy również prawa do urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca nie może zwolnić z pracy pracownika, kiedy przebywa on na urlopie rodzicielskim.

Jedynie może mieć to miejsce w wypadku zwolnień grupowych lub likwidacji stanowiska pracy/zakładu.

Urlop a praca zarobkowa

Ponieważ na czas urlopu wychowawczego nie przysługuje pensja za pracę, to w miarę możliwości możemy rozważyć pracę w mniejszym wymiarze u naszego pracodawcy, bądź w innym miejscu. Niektóre osoby na wychowawczym podejmują się również prowadzenia własnej działalności w domu, pod warunkiem, że dalej sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Z zasady, gdy mówimy o urlopie wychowawczym, to nie ma miejsca na świadczenia pieniężne, które przysługiwałyby na urlopie macierzyńskim. Jednak istnieje pewne odstępstwo od tej reguły, a mianowicie dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Jest on ustalany przez MOPS na postawie kryterium dochodowego i przysługuje, gdy dochód nie przekracza 674 zł na jedną osobę. Kwota takiego zasiłku wychowawczego to 400 złotych, na okres od 24 miesięcy do 72 miesięcy – w zależności od liczby dzieci i ich ewentualnej niepełnosprawności.